ติดต่อโปรเจคเตอร์ดี
-
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8:30-17.30 น.

Epson Projector TIPS: วิธีการปรับภาพกลับหัว

วิธีการปรับเมื่อภาพกลับหัวในโปรเจคเตอร์เอปสัน

กดปุ่มเมนูทีรีโ มท หรอื ทีปุ่ม่ หน้าเครื่อง จากนั้นเข้าเมนู Extended (ขยาย) จากนั้น เลือกที่ Projection

เลือก Front, Front/Ceiling, Rear และ Rear/Ceiling

สามารถเปลี่ยนรูปแบบการตั้งค่าโดยกดปุ่ม A/V Mute ที่ remote control ประมาณ 5 วินาที

Front <-> Front/Ceiling

Rear <-> Rear/Ceiling